تاریخ انتخاب واحد نیمسال3-93-92

16 تیرماه : ورودی های 90 و ماقبل
17 تیرماه : ورودی های 91 و 92
18 تیرماه: کلیه ورودی ها

diau.ac.ir