به اطلاع دانشجویان کارشناسی کامپیوتر می رساند

زمان تحویل پروژه استاد بمانا درس بانک اطلاعاتی

روز دوشنبه و سه شنبه 9 و 10 تیرماه می باشد .