برای دریافت کارنامه اوليه آزمون تحصيلات تکميلي

(دوره هاي کارشناسي ارشد ناپيوسته داخل )سال 1393

بر روی لینک زیر کلیک کنید :

www.sanjesh.org