سازمان سنجش آموزش كشور بدين وسيله به اطلاع كليه متقاضيان شركت در آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1393 مي*رساند كه ثبت نام براي شركت در آزمون مذكور منحصراً بصورت اينترنتي از روز يكشنبه مورخ 11/03/93 آغاز و تا ساعت 24 روز دوشنبه مورخ 19/03/93 پايان مي*پذيرد. لذا كليه داوطلبان متقاضي ثبت نام كه داراي شرايط عمومي واختصاصي به شرح ذيل مي*باشند، مي*توانند در آزمون مذكور ثبت نام و شركت نمايند.
شرايط ثبت*نام*:
ثبت*نام براي آزمون دوره كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1393 از روز يكشنبه مورخ 11/03/1393 آغاز و تا ساعت 24 روز دو*شنبه مورخ 19/03/1393 پايان مي*پذيرد.
علاقمندان به تحصيل در كارشناسي ناپيوسته مي بايست ضمن اطلاع از شرايط عمومي و اختصاصي ،مقررات وظيفه عمومي ، مقررات مربوط به ضوابط ثبت نام اتباع غير ايراني و توضيحات مربوط به سهميه (مندرج در دفترچه راهنماي شركت در آزمون كه در سايت سازمان قرار دارد) در صورتي كه داراي شرايط مذكور باشند به عنوان داوطلب مقطع كارشناسي ناپيوسته منحصراً در يك رشته امتحاني طبق ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون متقاضي ادامه تحصيل شوند.
ثبت*نام* براي* شركت* در آزمون *سال 1393، منحصراً به روش ذيل امكان پذير مي*باشد:


1- مراجعه به سايت سازمان به نشاني: (www.sanjesh.org).

2- دريافت دفترچه راهنماي ثبت*نام از طريق سايت سازمان.

3- آماده نمودن مدارك و اطلاعات مورد نياز جهت ثبت*نام.

4- با توجه به اينكه پرداخت هزينه ثبت*نام منحصراً بصورت اينترنتي انجام مي*گيرد، داوطلبان لازم است به وسيله كارت*هاي بانكي عضو شبكه شتاب كه پرداخت الكترونيكي آنها فعال مي*باشد با مراجعه به سايت سازمان و پرداخت مبلغ 144.000 (صدو چهل و چهار هزار) ريال به عنوان وجه ثبت*نام شركت در آزمون يك كد رشته امتحاني، نسبت به ثبت*نام اقدام نمايند.
تذكر: چنانچه داوطلبي علاقمند به شركت در گزينش رشته هاي تحصيلي موسسات آموزش عالي غير دولتي – غيرانتفاعي مي باشد لازم است علاوه بر پرداخت مبلغ ثبت نام نسبت به پرداخت مبلغ 29.000 (بيست و نه هزار ) ريال ديگر نيز براي دوره هاي مذكور اقدام نمايد.


دستورالعمل و نحوه تكميل تقاضانامه ثبت نام اينترنتي:
به داوطلبان توصيه مي شود مطابق دستورالعمل مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام ،ابتدا فرم پيش نويس تقاضانامه مندرج در دفترچه مذكور را تكميل نموده و سپس بر اساس فرم پيش نويس با مراجعه به پايگاه اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور اطلاعات لازم را بر اساس بندهاي برنامه نرم افزاري ثبت نام وارد نمايند.ضمناً راهنماي جامع نحوه تكميل فرم در برنامه نرم افزاري ثبت نام اينترنتي موجود است و داوطلبان براي كسب اطلاع بيشتر مي توانند به اين راهنما مراجعه نمايند.ضمناً داوطلبان لازم است در درج اطلاعات ثبت نام دقت نمايند.بديهي است در صورت مشاهده هرگونه مغايرت در موارد قيد شده در تقاضانامه ثبت نام با مدارك داوطلب در صورت پذيرفته شدن در آزمون ، قبولي وي (كان لم يكن) تلقي شده و از ادامه تحصيل داوطلب جلوگيري خواهد شد.

زمان توزيع كارت اينترنتي و محل آزمون:
بر اساس برنامه زماني پيش بيني شده آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1393 در روز پنجشنبه مورخ 23/5/93 برگزار خواهد شد.داوطلبان لازم است از روز دو شنبه مورخ 20/5/93 لغايت روز چهارشنبه مورخ 22/5/93 با مراجعه به پايگاه اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور نسبت به تهيه پرينت كارت شركت در آزمون و راهنماي شركت در آزمون اقدام نمايند.محل آزمون داوطلبان بر اساس استان و شهرستان محل اقامت مندرج در بند 30 تقاضانامه تعيين مي گردد.لذا مقتضي است داوطلبان با مراجعه به دفترچه راهنماي ثبت نام و درج كد مربوط به استان و شهر محل اقامت جهت تعيين حوزه امتحاني در تقاضانامه ثبت نام اقدام نمايند.