سلام دوستان عزیز

امتحان آزمایشگاه معماری کامپیوتر

در تاریخ سه شنبه 1393/02/30

به طور عملی صورت می گیرد .