سلام دوستان عزیز

امتحان آزمایشگاه مهندسی نرم افزار

در تاریخ سه شنبه 1393/02/30

به طور کتبی صورت می گیرد .