برنامه ای بنویسید که 10 عدد را گرفته و آنها را مرتب نماید هم صعودی هم نزولی (در c++)