اطلاعیه انتخاب واحد نیمسال دوم94-93


ورودی های 90و 91 و قبل از آن شنبه 09:00 4 بهمن ماه 93


ورودی های 92و 93 یکشنبه 08:00 5 بهمن ماه 93


کلیه ورودی ها ( انتخاب واحد با تاخیر) دوشنبه 08:00 6 بهمن ماه 93شروع کلاسها سه شنبه 7 بهمن ماه 93


حذف و اضافه شنبه و یکشنبه ساعت 08:00 11 و 12 بهمن ماه 93