تاریخ ثبت نام و انتخاب واحد پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد جدیدالورودتاریخ ثبت نام و انتخاب واحد پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد جدیدالورود


1- ثبت نام از تاریخ 24/6/93 لغایت 26/6/93 از00 :8 تا 15:30


2- انتخاب واحد ازتاریخ 29/06/93